Budżet obywatelski w MIEŚCIE ZGORZELEC na 2025 ROK

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wracają konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. – Zachęcamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w tę inicjatywę. W ten sposób możemy bezpośrednio wpływać na nasze najbliższe otoczenie. Swoje propozycje zadań mieszkańcy będą mogli zgłaszać do 27 sierpnia. Następnie do 20 września planowana jest weryfikacja zgodności zgłoszonych zadań z regulaminem. Ostateczne ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie planowane jest do 18 paździenrika, zaś samo głosowanie odbędzie się od 4 do 11 listopada. Wyniki powinny zostać ogłoszone najpóźniej do 15 listopada. 

Przypominamy ! Cały proces zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego odbędzie się wyłącznie za pomocą strony internetowej pod adresem bo.zgorzelec.eu 

Liczba osób popierających projekt to co najmniej 10 mieszkańców. Poza tym mamy wprowadzony tryb odwoławczy. Mieszkańcy, których projekt zostanie odrzucony, będą mogli się odwołać od tej decyzji. Będą mieć na to czas od 30 września do 4 października.  

Uchwałę nr 15/2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Zgorzelec dotyczących realizacji projektu pod nazwą "Budżet obywatelski w mieście Zgorzelec w 2025 roku" Rada Miasta Zgorzelec przyjęła na sesji w dniu 28 maja 2024 r.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak w ubiegłym roku, całą pulę 350 tys. dzielimy na dwa obszary: PROJEKTY Inwestycyjne (tzw. twarde) oraz PROJEKTY Społeczne (inaczej miękkie).

Zostanie ona rozdysponowana według następujących zasad:

  1. 200.000 zł brutto na projekty inwestycyjne (tzw. twarde) przy założeniu, że maksymalna wartość jednostkowa projektu nie przekroczy wartości 200.000 zł brutto – do wyczerpania puli;
  2. 150.000 zł brutto na projekty społeczne (tzw. miękkie) przy założeniu, że maksymalna wartość jednostkowa projektu nie przekroczy wartości 50.000 zł brutto – do wyczerpania puli.

W przypadku, gdy szacowane kwoty projektów danej puli nie wyczerpią jej środków będzie istniała możliwość przesunięcia pozostałych środków finansowych do drugiej puli.

Jakie projekty można zgłaszać?

Inwestycyjny, czyli jaki? - pod pojęciem projekty inwestycyjne (twarde) należy rozumieć projekty związane z remontem, budową lub przebudową wszelkiej infrastruktury. Projekt inwestycyjny wiąże się z trwałym efektem pozostającym po zakończeniu jego realizacji. 

Miękki? - projekty społeczne (miękkie) to projekty niezwiązane z budową czy remontem. Mogą dotyczyć organizacji wydarzeń, kampanii lub warsztatów społecznych, przedsięwzięć o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, prozdrowotnym itp.

Zgłaszane projekty muszą:

  1. dotyczyć wydatków na realizację zadań, które gmina może ponosić zgodnie z obowiązującymi przepisami (zadania własne),
  2. być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym
  3. być zlokalizowane na terenach, do których Miasto Zgorzelec posiada tytuł prawny, a tereny te są zarazem ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Zgłaszane projekty nie mogą:

  1. przekraczać kwoty 200.000 zł brutto w przypadku projektów inwestycyjnych (twardych), 
  2. przekraczać kwoty 50.000 zł brutto w przypadku projektów społecznych (miękkich), 
  3. przekraczać kwoty 10.000 zł brutto w przypadku kwoty rocznego utrzymania po realizacji,
  4. ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz generować dodatkowych kosztów związanych z tymi sieciami.

Co ważne, w przypadku projektu społecznego (miękkiego) do zgłoszenia należy dołączyć zgodę administratora obiektu bądź miejsca, gdzie projekt ma być realizowany wraz z określeniem dostępności obiektu w zakładanym terminie wydarzenia oraz określeniem kosztów udostępnienia obiektu. 

Propozycje zadań należy składać na formularzu online ( wyłącznie za pomocą strony internetowej ) zawierającym wszystkie informacje w nim wskazane.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie ) z podpisami minimum 10 osób, które są mieszkańcami Zgorzelca. Lista poparcia jest do pobrania na stronie w zakładce „o budżecie” > do pobrania lub Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec. )

Budżet Obywatelski na stronie Biuletynu Informacji Publicznej