Przejdź bezpośrednio do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla osób korzystających z platformy konsultacjejst.pl w Gminie Miejskiej Zgorzelec

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników platformy konsultacjejst.pl znajdujących się pod adresem https://zgorzelec.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)’ dalej Rozporządzenie 2016/679.

2. W celu skorzystania z platformy konsultacjejst.pl użytkownik powinien posiadać komputer lub inne urządzenie z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych, dostęp do Internetu. Dostęp do platformy konsultacjejst.pl możliwy jest poprzez następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, Android, Microsoft Edge, Internet Explorer, Internet Explorer Mobile.

3. Platforma konsultacjejst.pl ma na celu umożliwienie przeprowadzenia konsultacji społecznych prowadzonych przez Gminę Miejską Zgorzelec w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Gminy Miejskiej Zgorzelec są uprawnieni we włączenie się w wybór inwestycji jakie ich zdaniem powinny być realizowane w Gminie Miejskiej Zgorzelec.

4. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zgorzelca reprezentujący Urząd Miasta Zgorzelec z siedzibą przy ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, zwany dalej Administratorem.

5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres: ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec.

6. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego przez Gminę Miejską Zgorzelec. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 litera „a” Rozporządzenia 2016/679).

8. Ponieważ przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość na adres: [email protected] . Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9.W związku z przetwarzaniem danych posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz przenoszenia danych osobowych.

10. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Urzędu Miasta Zgorzelec. Należą do nich między innymi podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczące usługi informatyczne).

11. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe będą przetwarzane wieczyście lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

13. Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

14. Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności w wyniku zmian w zakresie prawa dotyczących ochrony danych osobowych czy też wprowadzanych zmian technologicznych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 11 czerwca 2019 r.