DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Miejska Zgorzelec - Urząd Miasta Zgorzelec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zgorzelec.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności Agnieszka Patrzałek
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 75 77 59 900

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7

Do budynku prowadzą trzy wejścia: pierwsze od ul. Warszawskiej i drugie od ul. Domańskiego. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy Urzędzie Miasta Zgorzelec znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, jedno od strony ul.Warszawskiej, położone bezpośrednio przy wejściu do budynku, oraz jedno od strony ul.Domańskiego.

Wejścia od ul. Domańskiego nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście od ul. Warszawskiej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, nie ma progu, wejście z poziomu chodnika. Drzwi zewnętrzne posiadają klamkę na dogodnej wysokości, a przy drzwiach znajduje się dzwonek, który interesant może użyć w celu wezwania pomocy w otwarciu drzwi, wewnątrz znajdują się drzwi rozsuwane automatycznie. Istnieje możliwość wejścia do Urzędu wraz z psem asystującym. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku brak windy, brak również platformy przyschodowej. Jako dostęp alternatywny dla interesanta z niepełnosprawnością ruchową, możliwa jest obsługa na parterze po lewej stronie od wejścia przy ul. Warszawskiej w Punkcie Obsługi Interesanta.

W przypadku spraw załatwianych na innych kondygnacjach niż parter budynku, pracownik Punktu Obsługi Interesanta telefonicznie przywołuje merytorycznego pracownika, który obsługę interesanta z niepełnosprawnością ruchową prowadzi na parterze budynku. W budynku przy wejściu znajduje się mapa tyflograficzna informująca o układzie przestrzennym kondygnacji parteru budynku oraz oznakowane są poręcze w alfabecie Braile’a, informujące o lokalizacji, w której znajduje się odbiorca. Umieszczono ozanczenia kontrastowe u podstawy i uszczytu biegu schodów. Nie ma druku powiększonego dla osób słabowidzących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest również zapewniona przez pracowników Punktu Obsługi Interesanta.

W Punkcie Obsługi Interesanta zainstalowano pętlę indukcyjną. Pętla indukcyjna to takie urządzenie, które pomaga lepiej słyszeć osobom, które mają aparaty słuchowe. Pracownicy Punktu Obsługi Interesanta głosowo informują także o lokalizacji wydziałów i dostępnych usługach.Na wniosek osoby zainteresowanej zapewnione jest skorzystanie z usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego należy powiadomić Urząd Miasta Zgorzelec o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę.