DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Miejska Zgorzelec - Urząd Miasta Zgorzelec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zgorzelec.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Koordynator ds. dostępności Irena Domańska
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 506 807 770

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 1 od ul. Warszawskiej i 2 od ul. Domańskiego. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wejścia od ul. Domańskiego nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wejście od ul. Warszawskiej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, nie ma progu, wejście z poziomu chodnika, drzwi zewnętrzne posiadają klamkę na dogodnej wysokości, a przy drzwiach znajduje się dzwonek, który interesant może użyć w celu wezwania pomocy w otwarciu drzwi, wewnątrz znajdują się drzwi rozsuwane automatycznie. Istnieje możliwość wejścia do Urzędu wraz z psem asystującym. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. W budynku brak windy, brak platformy przyschodowej, istnieje możliwość obsługi interesanta na parterze. Drzwi wejściowe od ul. Domańskiego nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób słabowidzących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona przez pracowników Punktu Obsługi Interesanta. W przypadku spraw załatwianych na innych kondygnacjach niż parter budynku, pracownik Punktu Obsługi Interesanta telefonicznie przywołuje merytorycznego pracownika, który obsługę interesanta z niepełnosprawnością prowadzi na parterze budynku. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Przy Urzędzie Miasta Zgorzelec znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, jedno od strony ul. Warszawskiej, położone bezpośrednio przy wejściu do budynku, oraz jedno od strony ul. Domańskiego.