Przejdź bezpośrednio do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Miejska Zgorzelec - Urząd Miasta Zgorzelec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zgorzelec.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Skrzypczyk
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 75-77 56 986

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Zgorzelec, Domańskiego 7 , 59-900 Zgorzelec

Punkt Obsługi Interesanta, telefon 75-77 52 667

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w Punkcie Obsługi Interesanta. Najbardziej dogodne wejście znajduje się od ulicy Warszawskiej : nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie.

Od strony ul.Warszawskiej, na przeciwko ww. wejścia znajduje się miejsce parkingowe , również od strony ul.Domańskiego znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. W budynku brak windy.