ZGŁOŚ PROJEKT VII edycja - BO2024

Startuje nabór wniosków do VII edycji Budżetu Obywatelskiego Zgorzelca. Na wnioski czekamy do 31 lipca 2023 !

Wysokość budżetu partycypacyjnego na rok 2024 r. wynosi łącznie 350 tys. zł. To dokładnie tyle co w ostatniej edycji. 

Co uległo zmianie?

Od tej edycji BO nie ma już podziału na Budżet Młodych, Budżet Dojrzałych i Budżet Doświadczonych. Edycja 2024 to PROJEKT Inwestycyjny (twardy) oraz PROJEKT Społeczny (miękki).

Obecnie ogólna pula środków finansowych zostanie rozdysponowana według następujących zasad:

 • Pula kwotowa w wysokości 200.000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) na projekty inwestycyjne (tzw. twarde) przy założeniu, że maksymalna wartość jednostkowa projektu nie przekroczy wartości 200.000 zł brutto – do wyczerpania puli;
 • Pula kwotowa w wysokości 150.000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na projekty społeczne (tzw. miękkie) przy założeniu, że maksymalna wartość jednostkowa projektu nie przekroczy wartości 50.000 zł brutto – do wyczerpania puli.

W przypadku, gdy szacowane kwoty projektów danej puli nie wyczerpią jej środków będzie istniała możliwość przesunięcia pozostałych środków finansowych do drugiej puli.

Gdzie znajduje się formularz zgłoszeniowy

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

DO POBRANIA - lista poparcia, akty prawne, zasady 

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - harmonogram  

Jak wygląda zgłaszanie projektów do BO 2024 w porównaniu z poprzednimi edycjami?

Propozycje zadań może zgłosić:

 • każdy mieszkaniec Miasta Zgorzelec, który w dniu składania wniosku ukończył 13 lat – i tutaj nowość - w przypadku składania wniosku przez osobę poniżej 18 roku życia konieczne jest dołączenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego dziecka,
 • zarejestrowana organizacja pozarządowa prowadząca działalność terenie miasta Zgorzelec.

Cały proces zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego odbędzie się wyłącznie za pomocą strony internetowej.

Ile projektów można zgłosić?

 •  Wiemy jak kreatywni potrafią być mieszkańcy, dlatego nie ograniczamy liczby zgłaszanych projektów do jednego. 

Jakie projekty można składać ?

 • Pod pojęciem projekty inwestycyjne (twarde) należy rozumieć projekty związane z usługami i zakupami prowadzącymi do wzbogacenia infrastruktury miejskiej poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację jej elementów.
 • Pod pojęciem projekty społeczne (miękkie) należy rozumieć projekty nieinwestycyjnie tj. usługi i zakupy związane z organizacją wydarzeń (cyklem wydarzeń, części wydarzeń) oraz przedsięwzięć o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, prozdrowotnym itp.

Zgłaszane projekty muszą:

 • dotyczyć wydatków na realizację zadań, które gmina może ponosić zgodnie z obowiązującymi przepisami (zadania własne),
 • być możliwe do zrealizowania w jednym roku budżetowym,
 • być zlokalizowane na terenach, do których Miasto Zgorzelec posiada tytuł prawny, a tereny te są zarazem ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Zgłaszane projekty nie mogą:

 •  przekraczać kwoty 200.000 zł brutto w przypadku projektów inwestycyjnych (twardych), 
 •  przekraczać kwoty 50.000 zł brutto w przypadku projektów społecznych (miękkich), 
 •  przekraczać kwoty 10.000 zł brutto w przypadku kwoty rocznego utrzymania po realizacji,
 •  ingerować w przebieg sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz generować dodatkowych kosztów związanych z tymi sieciami.

Lista poparcia

 • Na liście osób popierających projekt wystarczy zebrać tym razem, co najmniej 10 podpisów mieszkańców. Nadal dostępny jest tryb odwoławczy. Mieszkańcy, których projekt zostanie odrzucony, będą mogli się odwołać od tej decyzji. Będą mieć na to pięć dni od dnia opublikowania listy zadań.
 • Co ważne, wprowadziliśmy nowość - w przypadku projektu społecznego (miękkiego) do zgłoszenia należy dołączyć zgodę administratora obiektu bądź miejsca, gdzie projekt ma być realizowany wraz z określeniem dostępności obiektu w zakładanym terminie wydarzenia oraz określeniem kosztów udostępnienia obiektu. 

O czym pamiętać podczas zgłaszania swojego projektu?

 • Do każdego zgłoszenia musi być dołączona lista poparcia. Lista poparcia jest do pobrania na stronie w zakładce „o budżecie” > do pobrania lub Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec. Lista nie będzie upubliczniona i posłuży tylko celom weryfikacji.  
 • W przypadku składania wniosku przez osobę poniżej 18 roku życia konieczne jest dołączenie oświadczenia/zgody rodzica, opiekuna prawnego dziecka. Zgoda jest do pobrania na stronie w zakładce „o budżecie” > do pobrania lub Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec
 • Nie każdy zgłoszony projekt zostanie zakwalifikowany do etapu głosowania. Najpierw wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji. Jeżeli Twój projekt, nie uzyska pozytywnej rekomendacji, możesz odwołać się od tej decyzji. Pamiętaj jednak, że będziesz mieć na to pięć dni od dnia opublikowania listy zadań.